Ostral d.o.o. u saradnji sa proizvođačima pumpi i opreme, daje garanciju na isporučenu robu i izvedene radove, ukoliko je oprema isporučena i ugrađena od strane naše firme ili od strane investitora, a u skladu sa preporukama proizvođača.

Garancija ne važi u slučajevima kada je oštećenje nastalo:

  • Nepravilnom instalacijom, upotrebom i održavanjem
  • Modifikacijom delova/opreme od strane kupca ili trećeg lica
  • Trošenjem delova u uslovima normalnog rada
  • Namerno izazvanom štetom

Ostral d.o.o. je u obavezi da sve kvarove koji podležu garanciji otkloni u najkraćem mogućem roku, bez troškova za kupca.