Prerada otpadnih voda

Tretman pitke i otpadne vode

Potreba za kvalitetnom i bezbednom vodom u gradovima i industrijskim pogonima je u konstantnom porastu. Da bi se postigla kontrolisana proizvodnja, bez zdravstvenih rizika, potrebne su kvalitetne i pouzdane pumpe. Membranske pumpe za doziranje hemikalija za dezinfekciju vode, peristaltičke pumpe za uzorkovanja, zavojne pumpe za uklanjanje taloga posle filtracije, su samo neke od aplikacija.

Tretman komunalnih i industrijskih otpadnih voda takođe zahteva različite tipove pumpi tokom celog procesa – doziranje sredstava za neutralizaciju, doziranje flokulanata, transport mulja na taložnike i filter prese, mešanje, recirkulacija i dehidratacija muljeva,…