Ukoliko se redovno i planski radi preventivni servis, a oprema se održava i sa njom se rukuje u skladu sa preporukama proizvođača, mogućnost nastanka havarijskih kvarova se u velikoj meri smanjuje.

Prilikom havarije na opremi, posledice mogu biti:

  • Velika materijalna šteta na opremi
  • Neplanirani zastoj proizvodnih linija, pogona i celih postrojenja
  • Zagađenje životne sredine (ispuštanje štetnih materija u atmosferu)
  • Povrede i narušavanje zdravlja zaposlenih

                U slučaju havarije na pumpama i opremi, nudimo usluge defektaže i servisa, kako bi u što kraćem vremenskom periodu opremu pustili u rad.

Najčešći uzrok havarijskih kvarova je ljudski faktor, a kako bi se tako neželjene posledice izbegle, Ostral d.o.o. nudi plansko održavanje opreme kao i obuku zaposlenih o pravilnom rukovanju sa pumpama i opremom.